28.09.2011

Konkurs na LOGO

Zaprojektuj dla nas LOGO Zapraszamy do udziału w konkursie na logo Mysłowickiego  Ośrodka Kultury Oryginalność, wyrazistość, pomysłowość...tego od Ciebie oczekujemy Autor najlepszego projektu otrzyma nagrodę w wysokości 500 zł.

REGULAMIN konkursu na Logo Mysłowickiego Ośrodka Kultury

 1. Organizatorem konkursu jest Mysłowicki Ośrodek Kultury z siedzibą   przy ul. Grunwaldzkiej 7, 41-400 Mysłowice
2.   Konkurs ma formułę otwartą. Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna   zamieszkała na terenie Mysłowic. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. 3.   Celem Konkursu jest uzyskanie oryginalnego projektu Logo dla Mysłowickiego Ośrodka Kultury, który stanie się oficjalną identyfikacją graficzną instytucji i będzie    przeznaczony do celów promocyjnych, korespondencyjnych i identyfikacyjnych. W szczególności będzie umieszczany na: a) papierze firmowym, wizytówkach i innych akcydensach poligraficznych, b) plakatach i ulotkach, c) ogłoszeniach prasowych, d) gadżetach okolicznościowych, e) nośnikach elektronicznych i w grafice komputerowej, f) nośnikach reklamy. g) materiałach filmowych h) wydawnictwach. 4.   Logo Mysłowickiego Ośrodka Kultury powinno jednoznacznie kojarzyć się z działalnością instytucji kultury i specyfiką miasta Mysłowice 5.   W warstwie informacyjnej Logo zawierać musi LOGOTYP (MOK) 6.   Termin składania pracy upływa 14 października 2011 r. O przystąpieniu do konkursu decyduję terminowe dostarczenie pracy do siedziby organizatora
 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 2. Kryteria oceny prac: spełnienie warunku opisanego w pkt. 4, pomysł, łatwość kojarzenia i zapamiętywania, komunikatywność, wyrazistość i czytelność.
 3. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 1 prace.
 4. Konkurs polega na nadesłaniu przez Uczestnika projektu nowego Logo, na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Nadesłanie projektu oznacza akceptację warunków Konkursu i Regulaminu.
 6. Przesłane prace nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania projekty przechodzą na własność Organizatora. Autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac, są jednoznaczne z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego, bezterminowego i nieograniczonego wykorzystywania Loga przez Organizatora na wszelkich polach eksploatacji w tym w określonych w art. 50 ustawy z dnia 04.02.1984r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. t.j. z 2006r. Nr 90 poz.631 ze zm.)
 7. Prace powinny być dostarczone lub nadesłane do siedziby organizatora w zaklejonych usztywnionych kopertach formatu A4 opatrzonych  godłem* autora (tak projekty papierowe jak i nośnik elektroniczny oraz koperta z metryczką) według wzoru dołączonego do regulaminu.
 8. Projekt wyjściowy musi być wykonany w formie elektronicznej jako plik JPG wysokiej rozdzielczości oraz plik cdr (Corel Draw) w wersji 7 lub 8 bądź 9 w wersji kolorowej i czarno białej. Ewentualne liternictwo zamienione na krzywe.
 9. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem, iż nadesłany projekt jest dziełem nadsyłającego i nie narusza praw osób trzecich w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich.
 10. Oceny projektów dokona specjalnie powołane jury. Werdykt Organizatora jest ostateczny i nie odwołalny..
 11. Jury dokona wyboru jednego zwycięskiego projektu Logo. Autor zwycięskiej pracy otrzyma nagrodę w wysokości 500 zł.
 12. MOK zastrzega sobie prawo do ewentualnych korekt graficznych projektu.
 13. Oficjalne ogłoszenie zwycięzcy Konkursu nastąpi do 21 października na stronie internetowej Mysłowickiego Ośrodka Kultury - www.m-ok.pl.
 14. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o laureatach konkursu a także projektów konkursowych oraz umieszczenia tych informacji w materiałach reklamowych Organizatora oraz w mediach i internecie.
 15. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 16. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.m-ok.pl
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu w przypadku niezadowalającego poziomu prac i niemożności wyłonienia zwycięzcy.
 18. Uczestnik, który poda w zgłoszeniu na Konkurs nieprawdziwe informacje, wymagane w Regulaminie, zostanie wykluczony.
 19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
26.  Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby Konkursu  (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) zgodnie z art. 23 ust.1 tejże Ustawy Organizator informuje Uczestników, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Organizatora na podstawie wyrażonej przez Uczestnika zgody wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Każdy z Uczestników ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.   godło* za godło rozumie się kompozycję liter (słów lub słowa), które przypisał sobie jako swój znak autor  KONIECZNIE POBIERZ: metryczka uczestnika:

Dofinansowano ze środków

Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "Kultura w Sieci"