Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Mysłowicki Ośrodek Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Mysłowickiego Ośrodka Kultury dostępnej pod adresem: www.m-ok.pl.

 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2011-03-21

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-04

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

W Mysłowickim Ośrodku Kultury dla strony www.m-ok.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że:

 

STRONA INTERNETOWA M-OK.PL SPEŁNIA WYMAGANIA W 99,50%.

  • Niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje.
  • Kilka elementów wejściowych typu pole wyboru, plik, tekst lub hasło, element wyboru lub obszar tekstowy nie ma tytułu ani przypisanej etykiety.
  • Na stronie znajdują się poruszające się elementy, których nie da się zatrzymać lub ukryć. Można natomiast nawigować między nimi.
  • Nie wszystkie multimedialne elementy wizualne zawierające ścieżkę dźwiękową posiadają napisy dla niesłyszących.
  • Nie wszystkie multimedialne elementy wizualne posiadają audiodeskrypcji.

 

STRONA INTERNETOWA BIP.M-OK.PL SPEŁNIA WYMAGANIA W 100%.

 

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-04.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod numerem 32 308 66 70 wewn. 1 lub za pośrednictwem adresu email: dostepnosc@m-ok.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna:

 

Siedziba Mysłowickiego Ośrodka Kultury mieści się pod adresem:

ul. Grunwaldzka 7; 41-400 Mysłowice

W głównym budynku znajduje się winda, podjazd, toaleta.

 

Filia Mysłowickiego Ośrodka Kultury - Brzezinka mieści się pod adresem:

ul. Laryska 5; 41-400 Mysłowice

Wejście do budynku z poziomu gruntu, bez schodów, znajduje się toaleta.

 

Filia Mysłowickiego Ośrodka Kultury - Brzęczkowice mieści się pod adresem:

ul. F. Kawy 12; 41-400 Mysłowice

Wejście nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, dostępna toaleta.

 

Filia Mysłowickiego Ośrodka Kultury - Dziećkowice mieści się pod adresem:

ul. Długa 70; 41-400 Mysłowice

W głównym budynku znajduje się podjazd, toaleta.

 

Filia Mysłowickiego Ośrodka Kultury - Krasowy mieści się pod adresem:

ul. PCK 209 b; 41-400 Mysłowice

Budynek nieprzystosowany.

 

Filia Mysłowickiego Ośrodka Kultury - Morgi mieści się pod adresem:

ul. Wybickiego 80; 41-400 Mysłowice

Budynek nieprzystosowany.

 

Filia Mysłowickiego Ośrodka Kultury - Wesoła mieści się pod adresem:

ul. Piastów Śląskich 8; 41-400 Mysłowice

Budynek nieprzystosowany.